• De R5

  Frejer wo s'Audofàhre noch a Blaeser esch g'senn un wo m'r sogàr noch in Strossburi het kenne fàhre sen mer àls schnell mid'm R5 an de Klewerblàtz gfahre un han a pààr Merguez en de Fringal gesse. Leider ech des hitzedaes nemi meijlich un werd vorrussichdlich au ne me so waere.Do kenne mer net viel dràn aendere (Si sen jeds àlli Ecolo) àwer wenigschdens kenne mer weder d'Freid hàn a...

  Suite...

 • De Usbeu

  Also 2 wonche nor am Kaf, stehd er daen be mer un es het net lang geduert bis d'enchaidung gfalle ech: alles ussenander on nei onfgebeud.

  Suite...

 • D'Wender Arweid

  En zweche Zitt echs kelder wore also lon mer d'Arweid d'ruesse onf de Sid on Schaeffe em warme Keller widersch. Fange mer mol met de Zendung an: Als zweides kome D'Raedle draen

  Suite...

 • D'Zendong

  Erchd alles schen bonze, alles kondrollere, D'Daller wo nemi en Schuss sen uswegsle, a bessele bolere also alles daes es gued ussehd

  Suite...

 • D'Raedle

  Erchd werd a Mol alles abgsand, daen were se bollerd on am End were se noch duengel greue gschdreche.

  Suite...

 • S'màderele

  Wie schon gsad ech er geloffe wie i ne kafd hab alos hàmmer net viel am Màdor gemàchd: D'chwin gewechseld Neii Konblong Neier Alternateur Neii Benzin Bumb Neier Turbo

  Suite...

 • Jetz geds ans Blaech

  Jetzd wo Dàj weder schener sen welle mer med de Blecharweid widerschmàre. Des esch àwer net so min Deng also làde mer ne onf un ab geds zum TDS en Phalsburi, à Schbeziàlichd was Blech on Fàreb angehd. Wi er onf de nàgschde Fodo saehn esch er doch zemlisch àngfresse gsen.

  Suite...

Copyright ((c)) 2018. Tous droits réservés.