De R5

S'Gschichdel vom R5

Frejer wo s'Audofàhre noch a Blaeser esch g'senn un wo m'r sogàr noch in Strossburi het kenne fàhre sen mer àls schnell mid'm R5 an de Klewerblàtz gfahre un han a pààr Merguez en de Fringal gesse.

Leider ech des hitzedaes nemi meijlich un werd vorrussichdlich au ne me so waere.
Do kenne mer net viel dràn aendere (Si sen jeds àlli Ecolo) àwer wenigschdens kenne mer weder d'Freid hàn a R5 ze fàhre.

Schon a pààr Johr, haw i immer wedder geloejd obs net erigs a R5 (min erschde Audo), em a net zue schlechde Zuestànd, ze verkafe gebt àwer hàb ne s'richdige gfunde.

Am a Morie em Augcht ledscht Johr, hawi wedder de Kompiuder ààngemacht un leui do es ech aner ze vekaufe.
Er het net ze viel Roschd (fer a R5), nonmme 89.000 km on de Briss schdemmd au. Also schnell àngeruefe on schon senn m'r em Audo fer ne ànzeloeje.

Er seht genau so uss wi er en de Annonce ech gsen on laaft au noch. Also net làng rom un nomm, des Audo werd kaaft.