De Usbeu

Also 2 wonche nor am Kaf, stehd er daen be mer un es het net lang geduert bis d'enchaidung gfalle ech: alles ussenander on nei onfgebeud.

Mench ech do a Salad drenne

Nor a paer dai gehts schon e bessel besser. Jetzt nor enewendi a bessel ebs abschruewe un dann kennemer richti schaffe.

Es gehd schon besser

So jetzd des ganze noch e bessel bonze un dann kenne mer richdi laus laie. Awer en zweche Zitt ech au Wender wore un so echs angenemer erchd d'piesse, schen em waerme, en schuss ze brege.