D'Wender Arweid

En zweche Zitt echs kelder wore also lon mer d'Arweid d'ruesse onf de Sid on Schaeffe em warme Keller widersch.

Fange mer mol met de Zendung an:

Als zweides kome D'Raedle draen