S'màderele

Wie schon gsad ech er geloffe wie i ne kafd hab alos hàmmer net viel am Màdor gemàchd:

  • D'chwin gewechseld
  • Neii Konblong
  • Neier Alternateur
  • Neii Benzin Bumb
  • Neier Turbo

Dan hammer noch alles schen gebontzt, de Fegàsser en schuss gebrocht on schon ech weder a Dall ferdi